Manipulácia s chemickými látkami

Chemické látky

🧪🔬 Chemické látky sa nachádzajú v rôznych lepidlách, čistiacich prostriedkoch alebo napríklad aj v rôznych farbách, náterových látkach, či sprejoch. Manipulácia s chemickými látkami je neoddeliteľnou súčasťou mnohých priemyselných a laboratórnych procesov. Chemické látky sa vyznačujú aspoň jednou z nasledujúcich vlastností: výbušná, oxidujúca, horľavá, veľmi horľavá, mimoriadne horľavá, toxická, veľmi toxická, škodlivá, žieravá, dráždivá, karcinogénna, mutagénna, teratogénna, nebezpečná pre životné prostredie.

Tu je niekoľko rád a tipov, ako pracovať s týmito látkami z hľadiska BOZP:

✅Oboznámte sa s materiálom: Pred začatím práce s chemickou látkou si prečítajte etiketu a bezpečnostné listy, aby ste pochopili jej vlastnosti, riziká a správne manipulačné postupy.
✅Osobná ochrana: Vždy používajte vhodný osobný ochranný pracovný prostriedok (OOPP), ako sú ochranné okuliare, rukavice, maska, a ochranný odev.
✅Ventilácia: Pracujte v dobre vetraných miestnostiach alebo pod dýchacím odsávaním, ak je to potrebné.
✅Manipulácia s látkami: Manipulujte s chemickými látkami opatrne a presne. Vyvarujte sa náhodnému rozliatemu a nekontrolovateľnému miešaniu.
✅Ochrana pred požiarom: V prípade horľavých látok zabezpečte, aby boli v blízkosti hasiace prostriedky.
✅Školenie a informovanosť: Zabezpečte, aby pracovníci boli dobre školení v manipulácii s nebezpečnými chemickými látkami
✅Zneškodňovanie odpadu: Správne zneškodňujte odpad z nebezpečných chemických látok podľa miestnych predpisov a smerníc.
✅Prvá pomoc: Zabezpečte prístup k základnej výbave na prvú pomoc a školenie v jej poskytovaní v prípade otravy alebo iných zranení.
✅Komunikácia: Informujte o nebezpečných látkach v pracovnom prostredí zamestnancov, ktorí nie sú priamo zapojení do manipulácie s nimi, aby mohli prijať vhodné opatrenia v prípade núdze.

„V bezpečnosti pri manipulácii s chemickými látkami spočíva ochrana životov a životného prostredia.“