Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou ohsas.sk je obchodná spoločnosť:
Obchodné meno: VEMAL,s.r.o.
sídlo predávajúceho: Žitavská 22/1, 952 01 Vráble
IČO: 36654728
DIČ: 2022218209
IČ DPH: SK2022218209
Bankové spojenie: IBAN: SK91 0200 0000 0021 9469 6059
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vo vložke č. 18381/N, odd. Sro
E-mail: ohsas@ohsas.sk
Tel. číslo: +421 945 453 460
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
so sídlom v Nitre
Staničná 9, P.O.BOX 49A,
950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru :
tel. č.: 037/772 02 16
e-mail: nr@soi.sk

1. Objednávka

Objednávka od odberateľa je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá momentom záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje telefonické alebo e-mailové potvrdenie objednávky. Od tohto momentu vznikajú medzi predávajúcim a objednávateľom vzájomné práva a povinnosti.

2. Platba
Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného produktu.
Následne po kliknutí na tlačidlo Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Všeobecnej úverovej banky,a.s., na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.
Produkt vždy obsahuje zálohovú faktúru. Následne po pripísaní sumy na účet odberateľa Vám bude odoslaný daňový doklad (faktúra) na vašu e-mailovú adresu.
Produkt zostáva majetkom spoločnosti VEMAL, s.r.o. až do jeho úplnej úhrady kupujúcim.

3. Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania objednávky po záväznom potvrdení objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Storno poplatok môže dosiahnuť výšku až 50% z celkovej ceny objednaného produktu.
4. Storno objednávky zo strany predávajúceho
K zrušeniu objednávky z našej strany môže dôjsť v prípade, že objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené údaje o kupujúcom, nedostupnosť kupujúceho, atď.)
5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Kupujúca osoba / ktorá nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §7 právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia produktu. Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí Kurzu je možné uplatniť písomne u Organizátora, s ktorým Objednávateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí Kurzu, pričom v odstúpení musí byť identifikovaná Ponuka a Kurz, od ktorého Objednávateľ odstupuje. V prípade oprávneného odstúpenia od zmluvy o poskytnutí Kurzu je cenu za Kurz povinný vrátiť Objednávateľovi Organizátor, s ktorým Objednávateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí Kurzu, a to na účet, ktorý Objednávateľ za týmto účelom oznámi Organizátorovi.
V prípade, ak je predmetom zmluvy o poskytnutí Kurzu poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Organizátor zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, nie je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí Kurzu, a to v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.102/2014 Z.z. (zákon č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Sprostredkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonané prihlásenie na Kurzy vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade cenu za Kurz ním uhradenú mu vráti buď Organizátor, pričom toto plnenie je povinný Objednávateľ od Organizátora prijať, alebo Sprostredkovateľ. Objednávateľ je oprávnený vrátenie ceny za Kurz vymáhať vždy len od Organizátora. Cena za Kurz bude Objednávateľovi vrátená do 14 dní od stiahnutia Ponuky zo Stránky, a to na účet, ktorý Objednávateľ za týmto účelom oznámi Organizátorovi.

6. Postup pri reklamácii
Pri uplatňovaní reklamácie treba dodržať následný postup: Zaslať e-mail alebo list na našu adresu, v ktorom bude uvedený typ služby a popis chyby, alebo uviesť, že kupujúci neobdržal službu, ktorú si objednal.
a, V prípade, ak nedôjde k automatickému potvrdeniu prihlásenia sa na Kurz najneskôr do 24 hodín od prihlásenia sa na Kurz na mailovú adresu Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený túto skutočnosť reklamovať u Sprostredkovateľa, a to buď e-mailom, alebo telefonicky na kontaktné údaje Sprostredkovateľa uvedené na Stránke, alebo písomne na adresu sídla Sprostredkovateľa.
b, Ak si Objednávateľ uplatní reklamáciu , Sprostredkovateľ alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba je povinný poučiť Objednávateľa o jeho právach; na základe rozhodnutia Objednávateľa, ktoré z týchto práv Objednávateľ uplatňuje, je Sprostredkovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Objednávateľ (kupujúci – spotrebiteľ) nebol spokojný s vybavením reklamácie Sprostredkovateľom alebo keď sa Objednávateľ (kupujúci – spotrebiteľ) obrátil na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Sprostredkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Sprostredkovateľ porušil jeho práva, má Objednávateľ (kupujúci – spotrebiteľ) právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Sprostredkovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Objednávateľ (kupujúci – spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“ resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Objednávateľ (kupujúci – spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.
c, V prípade vád poskytnutej služby na základe zmluvy o poskytnutí Kurzu zo strany Organizátora, je potrebné, aby Objednávateľ tieto vady reklamoval priamo u Organizátora, ktorý Objednávateľovi poskytol službu.
Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa).

7. Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Organizátora
Organizátor ako dodávateľ Kurzu je zodpovedný:
a, za kvalitu a rozsah Kurzu,
b, za dodanie Kurzu,
c, za naplnenie práv Objednávateľa z Kurzu,
d, za pravdivosť a úplnosť Ponuky,
e, za plnenie všetkých práv Objednávateľa vyplývajúcich Objednávateľovi z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti so zmluvou o poskytnutí Kurzu, ako aj v súvislosti s poskytovaním Plnenia.

Objednávateľ berie na vedomie, že Sprostredkovateľ nezodpovedá najmä, nie však výlučne, za činnosť Organizátora, nenesie zodpovednosť za konanie Kurzu, prípadne za jeho zmenu, zrušenie, za zmenu v organizácii Kurzu, ako ani za zmeny prijaté Organizátorom počas konania Kurzu.
Sprostredkovateľ upozorňuje, že niektoré Plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté na základe Kurzu, môžu byť nebezpečné a je plne na uvážení Objednávateľa, či o Plnenie prejaví záujem.
Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade, ak pri prihlásení sa na Kurz prostredníctvom Stránky využije možnosť „uložiť kartu“ nie je Sprostredkovateľ správcom dát/údajov o platobnej karte .V prípade, ak Objednávateľ využije možnosť „uložiť kartu“ a následne dôjde k prípadnému zneužitiu týchto dát/údajov, nenesie Sprostredkovateľ žiadnu zodpovednosť za zneužitie údajov o platobnej karte.

8.Osobné údaje a ich ochrana
a, Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.
b, Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
c, Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z., aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
d, Predávajúci nevydá osobné údaje tretím osobám s výnimkou subdodávateľov, aj to len tie, ktoré sú potrebné na ukončenie dodávky.