Diizokyanáty – všeobecná príprava

Diizokyanáty – všeobecná príprava

35,00  bez DPH

Chcete získať výhodnejšie ceny?

Staňte sa našim zmluvným partnerom a cenu za školenie by ste mali za zvýhodnených 30,00 € bez DPH

Viac informácií

Všetky osoby, ktoré riadia a vykonávajú práce s chemické látky obsahujúce diizokyanáty musia absolvovať odbornú prípravu!

Kategória:

Popis

Legislatívna povinnosť:

Zmenou zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Všetky osoby, ktoré pracujú s chemickými látkami obsahujúcimi diizokyanáty, sú povinné absolvovať odbornú prípravu! Povinnosť absolvovať odbornú prípravu má aj vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností.

Všeobecná odborná príprava vrátane online odbornej prípravy je určená pre všetkých zamestnancov a SZČO, ktorí manipulujú s diizokyanátmi, alebo ktorí na takúto manipuláciu dohliadajú.

Čo sú diizokyanáty?

Diizokyanáty sú skupina organických zlúčenín obsahujúcich izokyanátovú funkčnú skupinu (-N=C=O). Najbežnejšie diizokyanáty sú toluéndiizokyanát (TDI) a difenylmethandiizokyanát (MDI). Tieto zlúčeniny sa používajú ako suroviny v priemysle, najmä výrobe polyuretánov a polyuretánovej peny, ktoré sa používajú ako izolačné materiály, tesniace prvky, náterové hmoty, lepidlá a mnoho ďalších aplikácií. Okrem toho sa diizokyanáty používajú aj v lekárstve ako zložky liekov na liečbu astmy a iných respiračných ochorení.

Diizokyanáty sú aj toxické a spôsobujú vážne zdravotné problémy, najmä ak sú inhalované alebo sa inak vstrebávajú do tela. Preto ich skladujte správne a manipulujte s nimi tak, aby sa minimalizovalo riziko ich vystaveniu. Rovnako treba obmedziť ich používanie len v dobre vetraných priestoroch, s použitím osobnej ochrany.

Používanie diizokyanátov v praxi:

Diizokyanáty sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach, najmä tam, kde sa vyžaduje tvorba tvrdých a odolných materiálov.

Priemyselné odvetvia, v ktorých sa pracuje s diizokyanátmi:

  1. Výroba lakov a náterov: Diizokyanáty sa často používajú ako reaktívne zložky v tvorbe polyuretánových lakov a náterov.
  2. Stavebníctvo: V stavebníctve sa diizokyanáty používajú ako zložky v montážnej pene na tesnenie a izoláciu. Tiež sa používajú ako lepiace zmesi pri výrobe sendvičových panelov a iných stavebných materiálov.
  3. Automobilový priemysel: Diizokyanáty sa používajú pri výrobe automobilových dielov, najmä v oblasti interiérov, ako sú sedačky, čalúnenie, palubovky a pod.
  4. Elektrotechnický priemysel: V elektrotechnickom priemysle sa diizokyanáty používajú pri výrobe izolačných materiálov a ochranných vrstiev na elektrických vodičoch.
  5. Výroba textilu: Diizokyanáty sa používajú pri výrobe textilu na tvorbu pevných a odolných materiálov, ako sú napríklad záclony, čalúnenie a pod.
  6. Výroba plastov: Diizokyanáty sa používajú ako reaktívne zložky pri výrobe tvrdých a odolných plastov.
  7. Výroba lepidiel: Diizokyanáty sa používajú ako zložky v lepiacich zmesiach na lepenie rôznych materiálov.

Toto sú len niektoré z priemyselných odvetví, v ktorých sa používajú diizokyanáty. Nakoľko  diizokyanáty  toxické, dôležité je dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s týmito látkami.

Odborná príprava sa podľa zákona preukazuje písomným záznamom o absolvovaní odbornej prípravy na prácu s diizokyanátmi, a vykonáva ju buď lekár, verejný zdravotník alebo zdravotnícky pracovník pracovnej zdravotnej služby alebo bezpečnostný technik.