Školenie BOZP – Zamestnanci a vedúci zamestnanci (v jazykoch: slovenský, anglický, ruský, maďarský, ukrajinský)

Školenie BOZP – Zamestnanci a vedúci zamestnanci (v jazykoch: slovenský, anglický, ruský, maďarský, ukrajinský)

20,00  bez DPH

Chcete získať výhodnejšie ceny?

Staňte sa našim zmluvným partnerom a cenu za školenie by ste mali za zvýhodnených 10,00 € bez DPH

Viac informácií

Vzdelávanie zamestnancov z BOZP patrí nielen k povinnostiam zamestnávateľa v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení n.p., ale aj k povinnostiam zamestnancov, ktorí sa ho musia absolvovať.

Naše školenie BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov Vám pomôže zvýšiť bezpečnosť a výkonnosť vo Vašej firme. Objednajte si ho a buďte pripravení na všetky výzvy na pracovisku.

Forma štúdia: interaktívna prezentácia

Školenie je k dispozícii vo viacerých jazykoch, aby sme Vám mohli poskytnúť najlepšiu možnú podporu :

  • slovenský
  • anglický
  • maďarský
  • ukrajinský
  • ruský

Do poznámky pri objednávke prosím uveďte jazyk, v ktorom si školenie objednávate!

Kategória:

Popis

Vzdelávanie zamestnancov musí byť v systéme riadenia BOZP systematické.

Vychádzame zo skutočných potrieb, čo majú zamestnanci vedieť. Okrem sprostredkovania informácií a inštrukcií sa snažíme aj o budovanie a pestovanie zručností, návykov a postojov nevyhnutných na bezpečný výkon práce a bezpečné správanie sa.

V rámci tohto školenia zamestnanci nadobudnú vedomosti o rizikách a vyskytujúcich sa predvídateľných nebezpečenstvách, ich účinkoch na zdravie a ochrane proti nim, o tom ako majú bezpečne vykonávať prácu, na čo si majú dávať pozor a aké činnosti sú pre nich zakázané.

Školenie zamestnancov v oblasti BOZP sa rozdeľuje na:

  • vstupné školenie (vykonáva sa pri nástupe zamestnanca do zamestnania pred zaradením na pracovisko)
  • periodické školenie (vykonáva sa minimálne raz za 3 roky, jeho periodicitu si môže skrátiť zamestnávateľ podľa svojho uváženia)
  • školenie pri preradení na inú funkciu (vykonáva sa pri preradení zamestnanca na inú funkciu – prácu, mení charakter práce a samozrejme aj riziká práce).

Sme držiteľom oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP.

Účelom školenia zamestnancov je ich oboznámenie:

  • s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečného správania na pracovisku a bezpečnými pracovnými postupmi
  • s vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim

Školenie pre Vás vytvorili odborníci v oblasti BOZP.