Manipulácia s chemickými látkami

Manipulácia s chemickými látkami

35,00  bez DPH

Chcete získať výhodnejšie ceny?

Staňte sa našim zmluvným partnerom a cenu za školenie by ste mali za zvýhodnených 30,00 € bez DPH

Viac informácií

Oboznámenie s chemickými faktormi je určené osobám, zamestnancom a vedúcim zamestnancom, ktorí manipulujú s chemickými látkami.

Toto školenie poskytuje účastníkom dôležité vedomosti o bezpečnej manipulácii, skladovaní a nakladaní s chemickými látkami. Zahŕňa informácie o ochrane pred rizikami, náležitej manipulácii s rôznymi typmi chemikálií a správnej dokumentácii. Cieľom je zabezpečiť, aby zamestnanci boli dobre informovaní o bezpečnostných opatreniach a minimalizovali riziko úrazov a nebezpečných situácií pri práci s chemikáliami.

Forma štúdia: interaktívna video-prezentácia

Kategórií:

Popis

Obsahové zameranie oboznámenia s chemickými látkami:

Cieľom oboznámenia je informovať účastníkov:

 •  o zákonných povinnostiach, ktoré upravujú požiadavky pri manipulácii s chemickými faktormi,
 •  nebezpečenstvách chemických látok a ich negatívneho vplyvu na ľudské zdravie a život, prípadne na životné prostredie či materiálne hodnoty,
 • o správnom skladovaní a manipulácii s chemickými látkami,
 • o správnom používaní ochranných prostriedkov.

Periodicita oboznámenia (školenia)

Zamestnávateľ je povinný zamestnancom a osobám manipulujúcim s chemickými faktormi zabezpečiť požadované oboznámenie:

 • pred začiatkom práce súvisiacej s nebezpečnými chemickými faktormi a
 • opakovane s prihliadnutím na meniace sa podmienky, a to najmenej jedenkrát ročne.

Legislatívne predpisy súvisiace s chemickými faktormi:

 • Zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • Zákona č. 67/2010 Z.z. chemický zákon
 • Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
 • Nariadenia ES č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení a obmedzovaní chemikálií (REACH)
 • Nariadenia ES č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
 • Vyhl. 142/2004 Z. z. pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami.