Školenie OPP – Zamestnanci a vedúci zamestnanci (v jazykoch: slovenský, anglický, ruský, maďarský, ukrajinský)

Školenie OPP – Zamestnanci a vedúci zamestnanci (v jazykoch: slovenský, anglický, ruský, maďarský, ukrajinský)

20,00  bez DPH

Chcete získať výhodnejšie ceny?

Staňte sa našim zmluvným partnerom a cenu za školenie by ste mali za zvýhodnených 10,00 € bez DPH

Viac informácií

Zákonná povinnosť v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

Chcete ochrániť svoju firmu pred požiarom? Naše školenie ochrany pred požiarmi Vám poskytne všetky potrebné znalosti. Získajte dôveru a bezpečnosť, ktorú potrebujete, aby ste vedeli, ako rýchlo a efektívne konať v prípade ohrozenia. Sme Váš spoľahlivý partner v oblasti Ochrany pre požiarmi.

Objednajte si školenie ešte dnes a urobte prvý krok k ochrane vášho majetku a životov vašich kolegov či blízkych.

Forma štúdia: interaktívna prezentácia

Školenie je k dispozícii vo viacerých jazykoch, aby sme Vám mohli poskytnúť najlepšiu možnú podporu :

 • slovenský
 • anglický
 • maďarský
 • ukrajinský
 • ruský

Do poznámky pri objednávke prosím uveďte jazyk, v ktorom si školenie objednávate!

Kategória:

Popis

Pri školení zamestnancov z ochrany pred požiarmi vychádzame zo skutočných potrieb, čo majú zamestnanci vedieť. Okrem sprostredkovania informácií a inštrukcií sa snažíme aj o budovanie a pestovanie zručností, návykov a postojov nevyhnutných na bezpečný výkon práce a bezpečné správanie sa na pracovisku.

Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z OPP sa rozdeľuje na:

 • vstupné školenie (vykonáva sa pri nástupe zamestnanca do zamestnania pred zaradením na pracovisko)
 • periodické školenie (vykonáva sa minimálne raz za 24 mesiacov, jeho periodicitu si môže skrátiť zamestnávateľ podľa svojho uváženia).

V rámci školenia oboznámime zamestnancov:

 • s požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch
 • so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch objednávateľa
 • s výkladom o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi
 • s druhmi hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia
 • so spôsobom vyhlasovania požiarneho poplachu na pracoviskách
 • s povinnosťami zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu.

Zamestnanci nadobudnú vedomosti o rizikách vzniku požiaru, s účinkami na ich zdravie, ochranou
a zásahom proti vzniknutému požiaru.

Účelom školenia vedúcich zamestnancov je:

 • oboznámenie sa s osobitnými predpismi, s nebezpečenstvom vzniku požiaru a so základmi procesov horenia a hasenia, so základnými požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti stavieb, so zásadami protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a pri manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a s činnosťou a parametrami zariadení, hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
 • so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch
 • s výkladom o nebezpečenstve vzniku požiaru, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi
 • s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia
 • so spôsobom vyhlasovania požiarneho poplachu na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu